Odstąpienie od umowy

Zwrot zakupu w wykorzystaniem konta sklepu

Aby zarejestrować zwrot należy zalogować się do swojego konta w sklepie. Jeśli zakup był realizowany bez wykorzystania konta, tworzymy je na postawie maila, potwierdzającego złożenie zamówienia,

Na liście historii zamówień wybieramy to, którego będzie dotyczył zwrot,

Nad nazwą zamówienia wybieramy pozycję “zwrot”,

Na karcie zwrotu:

 • wskazujemy produkty do zwrotu i ich liczbę,
 • określamy czy opakowanie było otwierane,
 • informujemy czy produkt jest zwracany czy też wymieniany na inny,
 • jeśli jest potrzeba, wpisujemy dodatkowe informacje - w szczególności w przypadku zakupów płatnych za pobraniem, podajemy tu nr konta, na jakie ma być zwrócona zapłata,
 • zgłoszenie wysyłamy wybierając przycisk “wyślij zgłoszenie”,
 • wysłane zgłoszenia jest równoznaczne z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość zgodnie z art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Wysłane zgłoszenie jest weryfikowane pod względem zgodności z Regulaminem i jeśli zgłoszenie spełnia wszystkie  warunki użytkownik otrzymuje potwierdzenie możliwości wysyłki zwracanych produktów.

Zwracane produkty pakujemy i wysyłamy na adres:

SunLoox.com

SunLoox.com
JAWRO SP. z o.o.,
ul. Grunwaldzka 21, 
63-500 Ostrzeszów
NIP 5140361918, REGON 527182190,
KRS: 0001074921, Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydz. KRS,
Kapitał zakładowy 50 000 zł opłacony.

Wysyłkę przedmiotu potwierdzamy na karcie zwrotu. Karty zwrotu widzimy po zalogowaniu w zakładce “zwroty”,

Płatność zwracana jest po otrzymaniu zwracanych produktów,

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub problem z rejestracją zwrotu skontaktuj się z nami. tel: 519 326 829.

Regulamin zwrotu

Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu (14)  dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres:

SunLoox.com
JAWRO SP. z o.o.,
ul. Grunwaldzka 21, 
63-500 Ostrzeszów

bądź też mailowo na adres: sklep@sunloox.com lub zarejestrować po zalogowaniu na konto w sklepie.

Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi drogą elektroniczną - od dnia jej zawarcia.

Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyła Konsumentowi wiadomością mailową potwierdzenie otrzymania ww. oświadczenia.

W razie odstąpienia od umowy - Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, bądź też ma zastosowanie § 7.7. Regulaminu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanych od Konsumenta płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu , który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.

Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 • zawartej w drodze aukcji publicznej;

 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na trwałym nośniku pouczenie o odstąpieniu od umowy.